News

Marche Blanche vum 11.11.2022

RIEDEN op der Marche Blanche Silencieuse vum 11.11.2022
DISCOURS à la Marche Blanche Silencieuse du 11.11.2022


Christian Grégoire / Dr. Benoît Ochs / Maître Fabrice Di Vizio

RIEDEN op der Marche Blanche Silencieuse vum 11.11.2022
DISCOURS à la Marche Blanche Silencieuse du 11.11.2022


Christian Grégoire / Dr. Benoît Ochs / Maître Fabrice Di VizioDr. Laurence KayserMaître Radu DutaRomain Bernard / Dr. Benoît Ochs


Andreas Pfeiffer / Jean Huss